Spotkanie Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

W dniu 4 listopada 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Obrady prowadziła prof. Anna Cegieła, która przedstawiła sprawozdanie z dokonań ZES. Były to zajęcia i wykłady na wyższych uczelniach, warsztaty dla uczniów w liceach i gimnazjach. W spotkaniach w szkołach uczestniczyli np. Krzysztof Zanussi czy Andrzej Seweryn, będący także członkami ZES.

Warsztaty, wykłady, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, o czym świadczy duża aktywność podczas spotkań. Nasuwa się jednak refleksja dotycząca młodego pokolenia – z młodymi ludźmi o etyce słowa należy rozmawiać, ponieważ pewne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami są dla nich niezrozumiałe. Ważnym zagadnieniem jest znalezienie sposobu dotarcia do młodzieży i takiego zaplanowania działań, aby zainteresowały odbiorców.

Odbyły się także konferencje w różnych częściach kraju: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Zielonej Górze, zaplanowana jest konferencja w Bydgoszczy. W Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zajęcia z etyki słowa prowadzone są już od trzech lat i powstał zamiar, aby ten przedmiot wprowadzić na studiach inżynierskich. W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach przedmiot poświęcony etyce realizowany jest już od 20 lat, prowadzone są takie zajęcia na uczelni w Olsztynie, a polskie wykłady wygłoszone na uniwersytecie w Brukseli wywołały duże zainteresowanie studentów, którzy w naszym kraju chcą na ten temat pisać prace magisterskie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów aktywnie wpisało się w działania związane z popularyzacją zagadnień dotyczących etyki słowa. Seminarium, które odbyło się 1 października b. r. w Warszawie, w całości poświęcone było zagadnieniom etyki – komunikowaniu, reklamie, propagowaniu czytelnictwa, językowi mediów.

Następnie poszczególne podzespoły istniejące w ZES obradowały w gronie swoich członków. Pod¬ze¬spół ds. pro¬ble¬mów etycz¬nych języka dzieci, mło¬dzieży szkol¬nej i aka¬de¬mic-kiej, nauczy¬cieli oraz auto¬rów pod¬ręcz¬ni¬ków, do którego należą przedstawicielki SNaP-u, spotkał się w dość licznej reprezentacji pod kierunkiem prof. Małgorzaty Karwatowskiej. Zwrócono uwagę na konieczność uwrażliwiania dzieci już w przedszkolach na zagadnienia dotyczące etyki słowa, postulowano utworzenie tzw. ABC etyki słowa, czyli zbioru podstawowych pojęć, zagadnień, terminów wraz z ich objaśnieniami, aby omawiane zagadnienia były dla wszystkich jasne i zrozumiałe. Prof. Tadeusz Zgółka postulował, aby mówić o etyce komunikacji językowej, byłoby to bardziej precyzyjne sformułowanie niż etyka słowa, które ma szersze znaczenie i nie zawsze jest rozumiane tak samo przez użytkowników języka.

Prof. Helena Synowiec bardzo mocno podkreśliła konieczność stworzenia praktycznych rozwiązań, które pomagałyby w pracy dydaktycznej nauczycieli na różnych poziomach edukacji. Mogłyby to być np. konspekty, projekty, scenariusze lekcji zamieszczane na stronie internetowej ZES. Ich oceną zajmowałyby się prof. Danuta Krzyżyk i prof. Helena Synowiec.

Ważną częścią spotkania były wybory Zarządu ZES. Na przewodniczącą przez aklamację została wybrana prof. Jadwiga Puzynina.

Teresa Zawisza-Chlebowska

 

Wróć