Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych nowy system wspomagania szkoły, część 1, Cieszyn

W dniach 13.08-18.08.2018 roku w Cieszynie, w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego, odbyło się szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych, które stanowią jedną z podstaw uczenia się, a ich osiągnięcie jest jednym ze sposobów przystosowania się do szybko zmieniającego się świata. Dlatego też ważne jest, aby uczniowie nabyli takie kompetencje kluczowe, ktore umożliwią im elastyczne dostosowanie się do zmian społeczno-ekonomicznych, zachodzących nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na całym świecie.
Z ramienia SNaP-u w szkoleniu, uczestniczył Jarosław Wowak.

Część pierwsza szkolenia poświęcona była:

 • rozumieniu kompetencji kluczowych,
 • refleksji nad miejscem kompetencji kluczowych w prawie oświatowym,
 • subkompetencjom kluczowym,
 • modelowi wspomagania szkół,
 • narzędziom pomocnym w diagnozowaniu,
 • kształceniu umiejętności formułowania celów i wskaźników,
 • refleksji nad etapami uczenia się oraz czynnikami, które wpływają na proces uczenia się,
 • refleksji nad istotą kompetencji, postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone były metodą zespołową, a głównym celem było wypracowanie metod, które w skutecznym stopniu przyczynią się do osiągania kompetencji kluczowych na płaszczyźnie: wiedzy, umiejętności i postaw.

Ważne jest, aby pracując nad kompetencjami kluczowymi analizować podstawę programową oraz czynniki sprzyjające uczeniu się oraz wpływające na proces uczenia się.  Kompetencje te uważane są za jednakowo ważne, gdyż każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy, są ze sobą powiązane, a aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej.  Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, czytania, pisania, liczenia oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest jednymi z podstawowych elementów uczenia się, a umiejętność uczenia się sprzyja wszelkim działaniom kształceniowym. Takie zagadnienia jak: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami są istotnymi składowymi kompetencji kluczowych (8) wyznaczonych przez Unię Europejską, czyli:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Analizowano poszczególne kompetencje na każdym z etapów kształcenia, wskazywano, jakie kompetencje kluczowe należy kształcić oraz rozwijać, by na ostatni etapie kształcenia uczeń osiągnął jak najbardziej rozbudowaną wiedzę z zakresu postaw, umiejętności i nauki, która pozwoli mu w jak najbardziej skuteczny i efektywny sposób odnaleźć się w XXI wieku, szczególnie na rynku pracy. Ponadto analizie poddany został współczesny profil kompetencyjny nauczyciela na płaszczyźnie wiedzy, umiejętności i postaw. Podobnej analizy dokonano z profilem ucznia.

Niezwykle cenne okazały się poznane dydaktyczne modele pobudzania motywacji, narzędzia pogłębionej diagnozy, sposoby formułowania celu, by go osiągnąć oraz konkretne sposoby prowadzenia rozmowy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz problemami, z którymi nauczyciele borykają się w codziennej pracy zawodowej.

tekst oraz zdjęcia: Jarosław Wowak

Wróć