Rada Języka Polskiego w trosce o poziom języka mówionego w szkole sprawozdanie

Sprawozdanie z zebrania Zespołu Dydaktycznego i Zespołu Kultury Żywego Słowa  RJP w dniu 23.04.2018 o godz. 11.00 w  PAN.

Zebranie rozpoczął prof. Tadeusz Zgółka, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego i wygłosił referat na temat „Retoryka w szkole”. Wystąpienie dotyczyło miejsca retoryki w podstawie programowej  języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Profesor T. Zgółka zwrócił uwagę na znaczenie sztuki wymowy w kształceniu językowym, zwłaszcza  jeśli chodzi o odmiany komunikacji werbalnej takiej jak: sztuka wystąpień publicznych, debata oksfordzka ,czy dyskusja.  W referacie zostały także przedstawione zagadnienia dotyczące etyki słowa ( etyki komunikacji), tj. unikania agresji, złych słów i wulgarności, o których nie mówi się zbyt wiele w podstawie programowej. Sporo miejsca Profesor poświęcił pojęciu etykiety językowej, zwłaszcza etykiecie komunikacji elektronicznej (netykieta), powołując się na publikację Samanty Miller i zwrócił uwagę na to, że tych treści także brakuje w podstawie programowej. W dalszej części referatu była mowa o:  anatomii wystąpienia retorycznego i jego trójdzielnej kompozycji, kanonie lektur, który powinien być powiązany z retoryką, a także genologii retorycznej. Profesor  zwrócił uwagę na to, że retoryka to sztuka perswazji, a nie mówienia . Wnioski podsumowujące  wystąpienie Profesora T. Zgółki dotyczyły przede  wszystkim konieczności napisania ćwiczeń do nauki retoryki w szkole, a także zwrócenia uwagi na ogromną rolę retoryki w kształceniu ucznia w szkołach amerykańskich i w Zachodniej Europie.  Po referacie miała miejsce dyskusja, dotycząca omawianych zagadnień, zwłaszcza potrzeby napisania ćwiczeń i znalezienia ich wydawcy. Do współpracy przy opracowaniu  Zeszytu ćwiczeń prof. T. Zgółka zaprosił Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów.

Pani Edyta Żmuda,  redaktor naczelna „Polonistyki”, obecna na zebraniu, zgłosiła pomoc w wydaniu publikacji, która mogłaby ukazać się jesienią br. na Kongres Polonistyki, którego tematem będzie retoryka w szkole.

W dalszej części zebrania  zostało przedstawione przez panią dr Agnieszkę Karczewską z KULu sprawozdanie z III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej zorganizowanego w Lublinie, którego temat brzmiał: „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna  jako wartość”.  Pani Edyta Żmuda przedstawiła sprawozdanie z Kongresu Polonistyki.  Na zakończenie omówiono sprawy organizacyjne. 

Na  zebraniu reprezentowały SNaP  Maria Gudro-Homicka, Bożena Mierzwiak, Zofia Czarnocka

Opracowała: Bożena Mierzwiak

Wróć