Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce?

            W dniu 19 marca 2019r. w Senacie RP odbyła się konferencja pn. Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce? zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP we współpracy z Zespołem Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN.

            Obrady otworzyli: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, senator Jerzy Fedorowicz - przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, senator Jan Maria Jackowski - zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, prof. Jadwiga Puzynina - przewodnicząca Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN.

Konferencja składała się z dwu części:

Pierwszy panel: Etyka komunikacji w mediach

Wprowadzenie i prowadzenie panelu: prof. Anna Cegieła, Uniwersytet Warszawski

Paneliści: ks. dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Marek Kochan, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

prof. Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański

prof. Andrzej Białas, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie

Tematy

  1. Źródła etyki komunikacji dla mediów
  2. Przyczyny naruszeń etyki komunikacji w mediach
  3. Przejawy naruszeń, zjawiska niszczące debatę
  4. Możliwości naprawy

Podsumowanie: Czy widać wspólne obszary refleksji?

Drugi panel: Etyka komunikacji w polityce

Wprowadzenie: prof. Anna Cegieła, Uniwersytet Warszawski

Paneliści: prof. Iwona Benenowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski

prof. Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski

prof. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski

Tematy

  1. Źródła etyki komunikacji dla polityków
  2. Przyczyny naruszeń etyki komunikacji w polityce
  3. Przejawy naruszeń, zjawiska niszczące debatę
  4. Możliwości naprawy

Podsumowanie: Czy widać wspólne obszary refleksji?

            W podsumowaniu konferencji zastanawiano się nad problemem: Etyka komunikacji publicznej: dziennikarze i media – razem czy osobno naprawimy debatę?

            Niestety, wnioski nie były zbyt optymistyczne – zebrani wyrazili obawę, że poprawa jakości debaty nie nastąpi szybko i żadna ze stron nie czuje się zobowiązana do dążenia do podnoszenia jakości. Stwierdzono jednak, że konieczne jest reagowanie na obrażanie i poniżanie w debatach publicznych. Dużą rolę przypisano edukacji, zwłaszcza młodego pokolenia.

            Do udziału w konferencji zaproszone zostały przedstawicielki Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, które należą do Zespołu Etyki Słowa, Maria Gudro-Homicka, Teresa Zawisza-Chlebowska, Zofia Czarnocka. Działania SNaP-u są od lat skierowane na poprawę jakości języka, w tym na propagowanie języka etycznego, zgodnego z normami, a zwłaszcza skierowanego na poszanowanie godności każdej osoby i okazywanie szacunku zarówno w wypowiedziach ustnych, jak i w tekstach pisanych.

Teresa Zawisza-Chlebowska

 

Wróć