90. urodziny Prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny oraz dyskusja panelowa

Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 90. Urodzin Prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny oraz dyskusji panelowej pt. Komunikacja międzyludzka w polskiej współczesności która miała miejsce 29 stycznia 2018, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

Organizatorami uroczystości byli: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Sesję prowadził  przewodniczący RJP, profesor Andrzej Markowski, powitał Prof. J. Puzyninę, „Księżnę Lingwistów” oraz przybyłych na uroczystość gości. Spotkanie otworzyli:  przedstawiciel władz rektorskich UW , który  odczytał list JM Rektora UW prof. Marcina Pałysa, skierowany do Jubilatki i Dziekan Wydziału Polonistyki UW prof. Zbigniew Greń, który przedstawił dorobek naukowy w dziedzinie językoznawstwa Prof. J. Puzyniny, podkreślił Jej społeczną działalność i funkcje pełnione na Uniwersytecie. Następnie laudację wygłosił prof. Jerzy Bartmiński . Przedstawił w niej drogę  naukową, związek z UW i najważniejsze publikacje Pani Profesor. Wspomniał przede wszystkim o „ Słowniku języka Norwida”, który uważa się za opus magnum Prof. J. Puzyniny oraz o nowej koncepcji kultury języka, w której Autorka zwraca  szczególną uwagę na jakość dialogu i zasadę szacunku wobec rozmówcy, etykę komunikacji.  Aksjolingwistyka to nowa perspektywa badawcza , nowy kierunek badań językowych, podjęty przez Prof. Puzyninę w okresie PRL-u i nowomowy, w obronie wartości etycznych komunikacji językowej. Pani Profesor od marca 2016 pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego. Po laudacji  głos zabrali licznie przybyli goście, na koniec wszyscy zebrani zaśpiewali Jubilatce „Plurimos annos plurimos”. Uroczystość uświetnili zaproszeni aktorzy, Maja Komorowska i Jerzy Zelnik, którzy na życzenie Pani Profesor odczytali wybrane utwory poetyckie, w tym wiersze C. K. Norwida. Oficjalną część spotkania zakończyło wystąpienie Jubilatki, w którym zwróciła między innymi uwagę na konieczność obrony humanistyki w dobie posthumanistyki. Poezja Norwida i Miłosza, do której odwoływała się Prof. Puzynina, stanowi symbol języka wartości, pojęcia tolerancji i prawdy.

Druga część spotkania to dyskusja panelowa na temat: Komunikacja międzyludzka w polskiej współczesności

z udziałem prof.  prof. Jerzego Bralczyka, Anny Cegiełły, Stanisława Gajdy, Heleny Synowiec i Tadeusza Zgółki. Moderatorem dyskusji była prof. Dorota Zdunkiewicz – Jedynak. Dyskusję  podsumowała wypowiedź Prof. Jadwigi Puzyniny.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów reprezentowały: Maria Gudro-Homicka , Teresa Zawisza-Chlebowska, Marta Choroszczyńska, Bożena Mierzwiak.

Opracowała Bożena Mierzwiak

 

Zobacz także: galerię zdjęć.

Wróć