Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

RETORYKA WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE seminarium metodyczne

W dniu 15 grudniu 2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów oraz grona czynnych polonistek należących do Stowarzyszenia z profesorem Andrzejem Waśką, które zostało zainicjowane przez Zarząd SNaP-u, a wynikało przede wszystkim z potrzeby zastanowienia się nad obowiązującą podstawą programową języka polskiego, a w szczególności treściami związanymi z retoryką. Wielu nauczycieli zgłaszało potrzebę otrzymania wskazówek metodycznych dotyczących tego zagadnienia.

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji związanej ze zdalnym nauczaniem. Zebrani przedstawili trudności wynikające z istniejącego nauczania. Wymieniono m. in. następujące trudności: brak dostępu do Internetu w domach uczniów, przeciążenie nauczycieli ogromem zadań wynikających z nauczania zdalnego, szczególnie związanych z przygotowaniem do zajęć w innej formie, głównie materiałów dydaktycznych i kart pracy oraz przygotowaniem i sprawdzaniem wypowiedzi pisemnych.

Czytaj więcej

Refleksja pokonferencyjna

25 listopada 2020r. odbyło się webinarium nt. „Kluby Mówców i Pisarzy – Projekt Edukacyjno – Wychowawczy”,  które poprowadził Profesor Andrzej Waśko, literaturoznawca, nauczyciel akademicki. Już na samym początku spotkania podkreślił, że pojęcie retoryki ma bardzo szerokie znaczenie i zastosowanie, bowiem jest ona obecna w prawie, biznesie, szkole.

Nauczanie tej umiejętności, w połączeniu z praktyką społeczną, daje możliwość wykorzystania jej walorów. Profesor podkreślił, że wyróżnia się pięć działów retoryki. Pierwszy z nich zwany jest Inventio, polega na wynajdywaniu tematu oraz przedmiotu myśli. Określa się tutaj podstawę rzeczową, należy jednak mieć zasoby wiedzy i skupić się na tym, co może zainteresować odbiorców, zintegrować wiadomości. Drugi to Dispositio, czyli funkcjonalne ułożenie zebranego materiału, notatek. Trzecim element stanowi Elocutio, tj. poprawne, jasne, stosowne i ozdobne wysłowienie. Opiera się na dobraniu odpowiednich struktur składniowych, właściwym podziale tekstu na akapity, by wygłaszana mowa była logicznie spójna, a pauzy pojawiały się we właściwych partiach wypowiedzi. Kolejnym elementem jest Memoria. Skupia się na opanowaniu pamięciowym mowy, podkreśla kulturowe i społeczne funkcje pamięci, zaś Pronuntiatio  to właściwe wygłoszenie mowy.

Profesor przedstawił także trzy rodzaje retoryczne (tria genera dicendi): demonstratywny (genus demonstrativum) – mowa okolicznościowa, deliberatywny – dyskusja panelowa, debata (genus deliberativum), sądowy (genus iudiciale) – polemika, debata oksfordzka.

Dodał także, że retoryka ma wady, ponieważ odbiorców przekonuje prawdopodobieństwo, a nie dochodzenie do prawdy. Umiejętności erudycyjne potrafią zdziałać wiele, w praktyce jesteśmy poniekąd skazani na retorykę. Ważne jest to, że w realiach szkolnych to właśnie ona aktywizuje młodzież do działania, łącząc kompetencje językowe, estetyczne z kompetencjami intelektualnymi, pozwala budować autorytet mówcy i lidera społecznego.

Opracowała: Marta Mirgos

Retoryka na dziś

Inventio, dispositio, memoria, elocutio, actio – to terminy z klasycznej retoryki, które brzmią muzealnie, jednak ciągle są żywe, chociaż pod zmienionymi nazwami. Wykazał to profesor Andrzej Waśko w szkoleniu online dla polonistów, które odbyło się 25 listopada 2020r.

Kiedy przeglądamy nowe podręczniki z języka polskiego do klasy pierwszej liceum, możemy w nich napotkać fragmenty dzieł Arystotelesa o retoryce i wyimki z mistrzowskich mów Cycerona. Owszem, odrobina erudycji nie zaszkodzi, jednak prof. Waśko zwrócił uwagę, że, zgodnie z nową podstawą programową, retoryka ma się stać nie tyle przedmiotem badań, ile (na powrót) narzędziem kształtowania sprawności w wypowiadaniu się. Świadome stosowanie reguł retoryki jest potrzebne zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi – oraz szerzej: dyrektorowi szkoły, ludziom mediów, wreszcie politykom i wszystkim uczestnikom życia publicznego. 

Powrót do sprawdzonych zasad tworzenia zdania, planu, akapitu, ćwiczenie pamięciowego opanowania tekstu i sprawności wymowy to zadanie, z którym szkoła nigdy się nie rozstała, które jednak w ostatnim czasie może nieco zaniedbała. Nowe podstawy programowe nie wprowadzają zatem w tym zakresie rewolucji, tylko przypominają, że nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. A piękno języka jest tą wartością, którą właśnie poloniści mają pielęgnować: jej uczyć i jej wymagać.

Antoni Buchała, Libiąż

Drogie Koleżanki, Koledzy Poloniści

Jest to dla nas trudny czas - chaos, niepewność o jutro i troska o własne zdrowie i życie. 

Jednak pracujemy, bowiem dobro dzieci i młodzieży jest dla nas ważne. Mamy nadzieję, że walka z pandemią się skończy i wrócimy do tradycyjnego planowania pracy z uczniami,  do nauczania retoryki, gdyż trudny czas prawie wyeliminował mówienie w szkole. 

Wróćmy więc do podstawy programowej i pochylmy się nad nauczaniem pięknego mówienia, argumentowania, recytacji, bogacenia słownictwa, etyki słowa i komunikacji. 

Pan Profesor Andrzej Waśko z Kancelarii Prezydenta RP zachęca do współpracy członków naszego stowarzyszenia, do udziału w opracowaniu materiałów, w których zawarte będą praktyczne rozwiązania w zakresie retoryki. 

Gdy minie obecna fala pandemii, Profesor planuje spotkanie z nauczycielami w celu ustalenia szczegółów współpracy SNaPu z Kancelarią Prezydenta RP. 

W związku z tym bardzo prosimy o przesłanie propozycji, wniosków na następujące tematy. 

Autorzy propozycji wezmą udział  w Projekcie ,,Retoryka w praktyce szkolnej” z udziałem prof. Andrzeja Waśko i innych specjalistów w tej dziedzinie. Pierwsze  spotkanie odbędzie się w gronie 20-25 osób.  Liczy się kolejność zgłoszeń propozycji. 

Co jest ważne dla Organizatorów spotkania, Kancelarii Prezydenta i nas, SNaPu:

 1. Diagnoza:
  • Czy szkoła stwarza warunki do nauki mówienia,
  • Czy nadmiar testów, sprawdzianów, kartkówek sprzyjają rozwijaniu umiejętności mówienia, pisania, recytacji, omawiania właściwego literatury i innych tekstów kultury, bogaceniu słownictwa archaicznego i współczesnego,
  • Czy sztuka budowania dyskursu słownego jest stosowana od najmłodszych lat i stosowana w ogóle, 
  • Czy uczniowie mają możliwość  przedstawienia na lekcji swoich poglądów na temat literatury i innych tematów, 
  • Czy jako nauczyciele mamy wystarczającą wiedzę metodyczną , aby uczyć retoryki.
   Prosimy o przedstawienie obecnej sytuacji.
 2. Propozycje zmian:
  • Co zmienić w planowaniu pracy, aby był czas na właściwe omawianie lektury. 
  • Jak zaplanować plan tygodniowy, aby nauczyć ważnych umiejętności: czytania, mówienia, pisania, słuchania, myślenia, nauki o języku, kultury języka, etyki słowa  i komunikacji. 
  • Jak zaplanować lekcje mówienia, recytacji, argumentowania, wnioskowania. 
  • Jak uczyć, aby uczniowie umieli mówić, słuchać i myśleć. 
  • Jak zaplanować szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania retoryki.

Wnioski proszę nadesłać do  15 grudnia na adres:

polski.snap@wp.pl, tel. 605 761 863,
maria-gudro@wp.pl, tel. 505 740 889.

dr Jarosław Wowak
przewodniczący ZG SNaPu

Maria Gudro-Homicka
Honorowa przewodnicząca SNaPu

Sprawozdanie merytoryczne z działalności ZG SNaP 2018-2020

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Za lata: wrzesień 2018 - wrzesień 2020>
na podstawie Statutu SNaPu

Zarząd Główny w Składzie:
Dr Jarosław Wowak - przewodniczący
Iwona Artowicz-Skowrońska – wiceprzewodnicząca
Bożena Czarnecka – skarbnik
Teresa Zawisza – Chlebowska – sekretarz
Maria Gudro-Homicka – członek

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Czajka – przewodnicząca
Hanna Błachnio – członek
Zofia Czarnocka – członek

 1. Przekazanie dokumentacji i majątku SNaPu nowemu ZG SNaPu. Październik 2018 r.
 2. Konsultacja merytoryczna nt. Rodo - listopad 2018 r.
 3. Opracowanie planu pracy ZG na lata 2019-2020 oraz uaktualnienie regulaminu pracy ZG SNaPu i Oddziałów i Kół.
 4. Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika "Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony" – Maria Gudro-Homicka , Jarosław Wowak - złożenie wieńca
 5. Konferencja zorganizowana przez ZG SNaPu w roku Gustawa HerlingaGrudzińskiego ,,O cierpieniu i kryzysie wartości”- 23 marca 2019 r.
 6. Po konferencji – artykuł w Gazecie Otwockiej - 3 marca 2019 r.
 7. Opracowanie materiału pokonferencyjnego -23 marca 2019 r. – opr. Zofia Czarnocka
 8. Opracowanie materiału pokonferencyjnego – 23 marca 2019 r. – Teresa Zawisza-Chlebowska
 9. Przeprowadzenie IX i X edycji Konkursu ,,Kocham Cię , Pilawo” w Pilawie w 2019 i 2020 roku.
 10. List do p. Minister Anny Zalewskiej w sprawie formuły Nowej Matury 2023 – 11.04.2019r.

[...]

Pobierz całe sprawozdanie

Prawda w tekstach kultury konferencja Komisji Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności

W dniach 28-29 września 2020r. w Krakowie odbyła się konferencja Komisji Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności ,, Prawda w tekstach kultury”, w której wzięli  udział członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Pierwszy materiał pokonferencyjny  „Prawda w tekstach kultury”

Andrzej Lam, profesor nauk humanistycznych, polonista na Uniwersytecie Warszawskim (em.), historyk i teoretyk literatury, tłumacz klasycznej poezji niemieckiej.

POETYCKA SZTAFETA RZECZNIKÓW PRAWDY

Wielką przenikliwością odznaczył się holenderski badacz literatury Arent von Nieukerken, który w artykule Powrót poezji mistycznej na przełomie XIX i XX wieku umieścił obok siebie poetów niemal nie zazębiających się swoimi życiorysami: Cypriana Norwida i  Stefana George, ale także Fryderyka Hölderlina, ujrzanego w świetle ówczesnych odkryć Norberta Hellingratha, członka George-Kreis i świetnie zapowiadającego się germanisty.* Zatrzęsły one niemiecką sceną literacką, tak jak największą sensacją Młodej Polski było trwałe zaszczepienie polskiej kulturze poezji Norwida. Pod tym względem podobieństwo między „Blätter für die Kunst” Georgego a „Chimerą” Zenona Miriama-Przesmyckiego jest uderzające, mimo że Polacy mało wtedy wiedzieli o Hölderlinie, a Niemcy nic o Norwidzie.

Czytaj więcej

Podlasie, Suwalszczyzna, Wilno…

Relacja ma charakter subiektywny, tematyczny nie chronologiczny . O jednych miejscach tylko wspominam, przy innych zatrzymuję się dłużej. Przede wszystkim kieruję się wrażeniami i emocjami, które są zasługą spotkanych ludzi i odwiedzonych miejsc.  

SZLAK KULTUROWY…

Troki. Zamek Książąt Litewskich

Wilno: Cmentarz na Rossie.

Zaułek Gotycki: Kościół św. Anny, Klasztor Bernardynów, Pomnik A. Mickiewicza;

Zaułek Bernardyński: Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece UW.

Wrota bazyliańskie (brama), Cerkiew św. Trójcy i ważny literacko Klasztor Bazylianów (scena więzienna Dziadów cz.III). W dawnym klasztorze znajduje się obecnie hotel, a każdy, kto chciałby odwiedzić celę Konrada, musi zadowolić się jej repliką w małym budynku między klasztorem a cerkwią.

Po drodze…Ostra Brama, Kościół Św. Teresy, Pałac Prezydencki (gdyby zwiedzać Wilno śladami Dziadów, należałoby wspomnieć, że był to Pałac Nowosilcowa, w którym rozgrywają się wydarzenia Sceny VIII Dziadów cz. III.)

Ratusz, Plac Ratuszowy, Cerkiew św. Paraskiewy, Plac Katedralny.

Na koniec wizyta w pracowni czarnej ceramiki u p. Paukste i krótkie spotkanie z artystą.

Podobnie jak 10 lat temu wyjeżdżałam z Wilna z poczuciem, że za szybko i zbyt wiele miejsc poza trasą spaceru, a w konsekwencji myśl, że należy tu powrócić na dłużej…

Czytaj więcej

Szkoła w Pilawie z historią w tle

"Ziemio ojczysta, ziemio jasna (...)
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować"
Wisława Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej

Lekcje z CDT

Każdego dnia od poniedziałku do piątku o 13:00 edukatorki i edukatorzy Centralnego Domu Technologii prowadzą lekcje zdalne dla uczniów wszystkich poziomów szkół. W środy są one dodatkowo tłumaczone na Polski Język Migowy.


Aby wziąć w nich udział, wystarczy kliknąć >>tutaj i podać swoje imię oraz adres mailowy. Przed każdą lekcją wyślemy przypomnienie i link, pod którym się ona odbędzie.

 

Czytaj więcej

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy, pracownicy oświaty,

sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudna. Wiemy, że jest trudna dla uczniów, którzy siedzą teraz zdemotywowani w swoich domach, a wiele ich planów stanęło pod znakiem zapytania. Wiemy też, że jeszcze trudniej jest Wam, bo z dnia na dzień zostaliście wrzuceni w zupełnie inne realia. Sami musicie się do nich dostosować, jednocześnie wspierając w tym młodzież. Mimo to jesteśmy przekonani (i nie tylko my nauczyciele!), że jesteście w stanie to zrobić.

Przez ostatnie miesiące nieustannie pokazywaliście i udowadnialiście, że macie zarówno siłę, jak i kompetencje, które są niezbędne, by sprostać tej sytuacji. W trakcie współpracy z uczniami z pewnością udało Wam się zbudować z nimi silną i pełną szacunku relację. Potraficie uczyć się nowych programów, motywować, udzielać informacji zwrotnej i aktywnie szukać rozwiązań. Te kompetencje pozostają, niezależnie od tego, czy działacie offline, czy online. W tym drugim przypadku musicie jedynie dowiedzieć się, jak skutecznie przenieść swoje umiejętności do internetu. Wiemy, jak trudno Wam działać w zmieniającej się rzeczywistości i odnaleźć się w szeregu wytycznych i gmatwaninie wskazówek, często ze sobą sprzecznych. Wiemy, jakim wymaganiom musicie sprostać, ale wiemy też, że zmieniająca się rzeczywistość szkolna nie przyćmi pasji, z jaką adoptujecie się do nowej rzeczywistości. Pamiętajcie, że Wasza moc tkwi w Waszych kompetencjach. Dlatego nie poddawajcie się, działajcie, ale korzystajcie też z potencjału wiedzy waszych uczniów, którzy w online są już od dawna i wiedzą czasami więcej od Was, ale nie przejmujcie się tym. To dobry czas, aby wykorzystać ich potencjał.

Damy radę.

W imieniu Zarządu Głównego SNaPu
dr Jarosław Wowak
Przewodniczacy
Warszawa

Język a wykluczenie debata z okazji Dnia Języka Ojczystego

Z inicjatywy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Poznania oraz Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu spotkali się 20. lutego 20020 r. ludzie świata nauki, kultury, sztuki oraz młodzież, aby wziąć udział w debacie poświęconej mechanizmom dyskryminacji w języku. Z ramienia SNaPu udział wziął dr Jarosław Wowak.

Uczestnicy zastanawiali sie i poszukiwali odpowiedzi na pytanie, kto, kogo i z jakiego powodu wyklucza. głos w dyskusji zabrali: prof. Inga Iwasiów – literaturoznawczyni, prof. Danuta Krzyżyk – językoznawczyni, dr Margaret Ohia-Nowak – polonistka, Jacek Dehnel – pisarz. Debatę oficjalnie otworzył Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Spotkanie i panel dyskusyjny  prowadziła prof. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego, która podkreśliła, iż  "Język jest początkiem wszystkiego, co się w życiu społecznym dzieje. Buduje i kształtuje świat, w którym żyjemy i od niego zależy, jak go postrzegamy. Współcześnie dyskurs wykluczenia stał się częścią języka polityki, mediów, a także języka publicznego. Słowa wykluczające, poniżające, degradujące, wymierzone przeciwko drugiemu człowiekowi są obecne w naszym współczesnym języku codziennym."  

 

Czytaj więcej

Bezpieczne ferie o czym warto pamiętać?

Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty – na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Na stronie internetowej Baza wypoczynku (Ministerstwa Edukacji Narodowej) na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.

 • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych;
 • sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (ewidencja.ufg.pl) czy dany przedsiębiorca turystyczny posiada wymagany wpis do prowadzonego przez marszałków województw rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz obowiązujące zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności;
 • sprawdzić czy autokar, którym dzieci pojadą na wycieczkę, jest bezpieczny – można skorzystać z usługi Bezpieczny Autobus, która zapewnia bezpłatny dostęp do aktualnych danych z państwowego rejestru.

Literatura i pamięć seria wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Belwederze odbyła się kolejna debata Narodowej Rady Rozwoju pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, kierowanej przez prof. Andrzeja Waśko, Doradcy Prezydenta RP. Podczas debaty została zaprezentowana pierwsza seria wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej ,,Literatura i Pamięć”, skierowana m.in. do nauczycieli, studentów historii i polonistyki, do uczniów szkół średnich i innych zainteresowanych czytelników, prezentująca nowe lektury w podstawie programowej z 2017r.

Czytaj więcej

Lektury uzupełniające w szkole średniej

Na spotkaniu z polonistami szkół średnich panie Dyrektor trzech bibliotek zaproponowały utwory jako tzw. lekturę uzupełniającą do podstawy programowej obowiązującej od tego roku szkolnego. Wyraźnie preferują literaturę współczesną, na brak której w spisach lektur tak narzekamy. A jest ona najważniejsza, bo pomaga młodemu człowiekowi zrozumieć siebie i świat, który go otacza.

Czytaj więcej

Z wizytą w teatrze

„Dziwny upominek, drzazga w sercu miasta, świątynia bez Boga, pomnik, dzieło sztuki, potwór, a może superbohater, milczący świadek przemian?” O kim, a właściwie o czym mowa? Tytuł spektaklu wyjaśnia wszystko: „PeKiN”, czyli znany wszystkim warszawiakom, a może nie tylko im – Pałac Kultury i Nauki.

Agata Biziuk napisała i wyreżyserowała sztukę, której bohaterem uczyniła ten właśnie budynek – przez jednych przeklinany, przez innych podziwiany i kochany. Historię „Pekinu” przedstawia sześcioro młodych aktorów w Teatrze Żydowskim na scenie przy ul. Senatorskiej. Scenie niezwykle małej, by nie powiedzieć ciasnej. Jednak kilkadziesiąt lat historii nie tylko budynku, ale także Warszawy, a poniekąd Polski, zostaje opowiedziane w sposób niezwykle ciekawy, inteligentny, z wykorzystaniem małej przestrzeni, a także symbolicznej scenografii, rekwizytów, kostiumów, muzyki, gry świateł.

Czytaj więcej

Pedagogika serca wraca do łask

W dniu 20 listopada 2019r. w Związku Literatów Polskich, przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, odbyła się Jubileuszowa Konferencja ,,Pedagogika Serca –Wychowaniem Dla Pokoju”, upamiętniająca 60-lecie Pedagogiki Serca. Dziedzictwo prof. Marii Łopatkowej.

Organizatorami Konferencji byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Związek Literatów Polskich, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Fundacja Maestra Teatr Maestra.

Czytaj więcej

Po konferencji "Jeszcze nie Kresy, a już Kresy" 19 października 2019r. w Lublinie

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie, w którym lubelscy poloniści pracują społecznie od 1993 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu koleżanki Bożenny Jankiewicz oraz członkiń i członków Oddziału spotkali się w kameralnej sali Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na Rynku Starego Miasta nauczyciele z całej Polski - z Warszawy, z Sieradza, Łukowa, Pilawy, Łęcznej, z Lublina oraz z innych miejscowości.
Zarząd Główny SNaPu reprezentowali Maria Gudro-Homicka, honorowa przewodnicząca i dr Jarosław Wowak - przewodniczący.
Konferencję otworzył Krzysztof Staruch, dyrektor LSCDNu, witając uczestników i życząc owocnych obrad. Bożenna Jankiewicz wręczyła gościom i wykładowcom upominki w postaci 2 publikacji, ,,Lublin”- Od inspiracji do dydaktyki” oraz ,,Niepodległa”- Od inspiracji do dydaktyki”, opracowanych przez SNaP Oddział w Lublinie.

Nauczyciele języka polskiego, konsultanci metodycy, z ogromną uwagą wysłuchali interesujących wykładów nauczycieli akademickich i pracowników Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie, którzy z pasją mówili o swojej Małej Ojczyźnie, wielokulturowym mieście z pogranicza, które w okresie dwudziestolecia  międzywojennego zamieszkiwane było przez Polaków, Żydów, Rusinów oraz inne mniejszości narodowe, które mówili własnym językiem, mieli własną religię, ale kulturę budowali polską. Już w grudniu 1918 roku, z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, rektora Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej w Petersburgu, otwarto Uniwersytet Lubelski, który kształcił studentów na czterech wydziałach naukowych – teologicznym, prawa kanonicznego, prawa i ekonomii oraz nauk humanistycznych, co przyśpieszyło rozwój kultury i sztuki w mieście. Życie kulturalne nadbystrzyckiego grodu w okresie międzywojennym ogniskowało się wokół grupki literatów wydających głośne, lecz efemerydalne pisma, m.in. „Lucifer” (redaktorem był Konrad Bielski) i „Reflektor” (redaktorem pierwszego numeru był Wacław Gralewski),  ,,Młodzież”, ,,Barykady”, ,,Dźwigary”, ,,W słońce”. W czasopismach tych debiutowali i pisali: Franciszka Arnsztajnowa, Stanisław Grędziński, Wacław Gralewski, Konrad Bielski, Witold Kasperski, Józef Czechowicz, Józef Łobodowski, Ewa Szelburg-Zarembina, Julia Hartwig, Anna Kamieńska. W 1921 roku Ludwik Hartwig założył zakład fotograficzny przy dzisiejszej ulicy Narutowicza. Był on jednym z twórców Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, które powstało w 1937 roku. Jednym z jego członków był także znany lubelski farmaceuta Stanisław Magierski, który w 1937 roku nakręcił siedmiominutowy film o Lublinie.

Czytaj więcej

QUO VADIS, POLSKA SZKOŁO?

Nagroda Partner na Medal dla SNaPu

Dwa lata temu Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów  podjęło współpracę z Pedagogium, Wyższą Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Marszałkowska 115. Do współpracy zaprosiła pani prof. Katarzyna Bocheńska –Włostowska, prorektor Uczelni. Ze SNaPu podjęli współpracę Maria Gudro-Homicka, dr Jarosław Wowak, Teresa Zawisza-Chlebowska, przystępując do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego. Za udział w Projekcie - konferencji ,,Szkoła bez Hejtu”, decyzją kapituły Interesariuszy Zewnętrznych Pedagogów dnia 5 października 2019r., SNaP otrzymał nagrodę ,,Partner na Medal”.

Jest to duże wyróżnienie dla naszej organizacji, motywuje nas do dalszej pracy społecznej na rzecz szkół i nauczycieli polonistów w Polsce.

Szkoła bez hejtu konferencja międzynarodowa

Szkoła bez hejtu – konferencja międzynarodowa, zorganizowana przez Pedagogium, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów jako partnerem Projektu, 5 października 2019 r.

Konferencja obejmowała dwie części- dyskusję panelową i warsztaty, przybliżające metody zapobiegania oraz radzenia sobie z hejtem. W panelu wzięli udział krajowi i zagraniczni specjaliści.

Czytaj więcej

Nauczyciele piszą...

„Człowiek-Duchowość-Wychowanie” Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Udział SNaPu w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek-Duchowość-Wychowanie”, która odbyła się w dniach 3-4 października 2019 r w UKSW w Warszawie.

Konferencję prowadził prof. Janusz Michalski z UKSW, gościem specjalnym był o. Anselm Grun z Niemiec. Wykłady skupione wokół duchowości w edukacji wygłosili znani specjaliści w dziedzinie pedagogiki i psychologii, jak: prof. Nalaskowski z UMK w Toruniu, prof. Joachim Thomas z Niemiec, prof. Bogusław Śliwierski z Uniwersytetu Łódzkiego czy prof. Janusz Surzykiewicz z UKSW i wielu innych. Szczegółowe rozważania dotyczyły następujących tematów: „Rozwój osoby podstawową zasadą programów edukacyjnych”, ”Duchowość jako zasób jednostki w jej funkcjonowaniu psychospołecznym”, Duchowość we współczesnym świecie wychowawczym”, ,,Duchowość w praktyce pedagogicznej”. Interesujący nas polonistów referat wygłosiła dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza. Jej rozważania dotyczyły literatury jako źródła przeżyć duchowych i roli polonisty w dobie konsumpcjonizmu.

Na uwagę zasługuje również wypowiedź prof. Ewy Krawieckiej z Uniwersytetu w Poznaniu na temat integralnego wzorca wzrastania człowieka w Fundacji „Nasza Droga”, w oparciu o 20 lat doświadczenia kształtowania młodzieży ku wartościom.

Konferencja trwała 2 dni i nie sposób ująć wszystkiego w tak krótkiej notatce.
Na zakończenie chcę podkreślić bardzo dobrą atmosferę panującą podczas konferencji, wysoki poziom wystąpień i znakomitą organizację spotkania.

Zofia Czarnocka
Członek Komisji Rewizyjnej SNaPu

Debata oksfordzka w Belwederze

W dniu 26 września 2019 roku w Belwederze odbyła się, zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej A. Dudę oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, konferencja nt."Debaty oksfordzkie i znaczenie wychowawcze retoryki w szkole",. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w MENie, Maciej Kopeć.

Inauguracji dokonał Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Mucha. W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy, językoznawcy, dziennikarze, przedstawiciele Fundacji Retoryki, nauczyciele praktycy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz uczniowie LO z Krakowa i Tarnowa. Wykład na temat retoryki wygłosili: prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP, prof. Marek Herman, Uniwersytet Jagielloński, Igor Zalewski- Akademia Retoryki, Prezes Fundacji oraz Łukasz Słoniowski, twórca konkursu debat oksfordzkich.

Czytaj więcej

Z obrad Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego Przy PANie

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów od 18 lat bierze udział w zebraniach, kongresach Rady Języka Polskiego. Przedstawia stanowisko na temat oświaty, dydaktyki, metodyki pracy w szkołach, kształcenia nauczycieli, etyki słowa i komunikacji.

W dniu 23 września 2019r., w Pałacu Staszica, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu z udziałem zaproszonych gości pod kierunkiem profesora Tadeusza Zgółki. Głównym tematem spotkania była metodyka pracy z uczniem zdolnym, którą zaprezentowały Beata Brajerska i Jadwiga Szylak, polonistki z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Z wypowiedzi i prezentacji rezultatów pracy polonistów w tej szkole wynika, że młodzież nie tylko przyswaja wiedzę, ale zdobywa umiejętności na całe życie. Uczy się wartości – dobra, piękna, szacunku dla pracy, dla człowieka, patriotyzmu, uczciwości, więzi rodzinnych, a przede wszystkim pięknego języka ojczystego. Te umiejętności uczniowie zdobywają przede wszystkim przez udział w konkursach recytatorskich szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, tworząc własne teksty - wiersze, opowiadania, eseje. Pasja, z jaką nauczycielki opowiadały o swojej szkole, świadczy o tym, że szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele. Nie pomoże żaden dokument prawny, jeśli nauczyciel nie zainteresuje uczniów wiedzą o języku, o kulturze. W tej szkole nauka to służba Polsce.

Czytaj więcej