Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

Refleksja po spotkaniu nt. "Syria, Irak, Liban - wpływ wojny na sytuację chrześcijan"

Dnia 1 lutego 2023r. w Instytucie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbyło się spotkanie z księdzem profesorem Waldemarem Cisłą, który kieruje polskim oddziałem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Profesor wygłosił wykład  pt. "Syria, Irak, Liban - wpływ wojny na sytuację chrześcijan". Seminarium prowadził kustosz Instytutu, a dyskusję moderowała posłanka na Sejm RP, Pani Agnieszka Soin. Ksiądz przedstawił, jak żyją ludzie w ww. miejscach, z czym się zmagają, jak trudny mają dostęp do żywienia, środków czystości, leków, a dzieci do edukacji. Wolontariusze, misjonarze, księża pozostają ze swoimi wiernymi do końca, ryzykując własne życie. Zdarzają się porwania, tajemnicze zniknięcia, co nie zawsze jest nagłaśniane. Wojna jest okrutnym zjawiskiem. Należy pamiętać, że ktoś gdzieś walczy również o naszą wolność.

Podczas panelu dyskusyjnego zastanawiano się, jak można realnie, pełnowymiarowo pomagać innym. Ważny jest każdy gest, czujność i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Z pewnością nie do każdego uda się dotrzeć, bo wiele osób przelewa krew i ginie w ogniu niesprawiedliwości, ale włączając się w różne akcje charytatywne i otwierając swoje serca, można dać dobro i wsparcie, a szkoły są idealnym polem do takiego działania. Ucząc dzieci empatii, zyskujemy pokolenie ludzi czujnych na ludzką krzywdę.

Marta Mirgos

Bezpiecznych ferii!

Od 16 stycznia do 26 lutego 2023 r. w kolejnych województwach odbywają się zasłużone ferie zimowe.
Życzymy wszystkim nauczycielom i uczniom wypoczynku, Wykorzystajmy ten czas na relaks, rozwijanie zainteresowań, spotkania z przyjaciółmi, spacery i uśmiech. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych. Napełnijmy akumulatory dobrą energią!


ZG SNaP

Rok 2023 – Rokiem Jubileuszowym Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów SNaP

Szanowni Państwo
Drodzy Darczyńcy, do których należą:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie, Beata Janota,
Barbara Kossak, Agnieszka Marek, Monika Mielczarek, Marta i Damian Mirgosowie,
Katarzyna Olczak, Mariola Pacholec, Anna i Jan Rekowie z Vancouver, Sylwia Zawadzka

Z wdzięcznością i szacunkiem dziękujemy Państwu za okazane wsparcie, które sprawiło,
że nasz projekt mógł być zrealizowany. Mamy nadzieję, że lektura niniejszej publikacji
sprawi Państwu wiele satysfakcji i dostarczy informacji, jak ważne są organizacje
pozarządowe wspierające polską oświatę.

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić”
Carroll Lewis


Szanowni Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy SNaPu,

z radością przekazuję wiadomość o wydaniu publikacji ,,Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Historia i współczesność”. To historia jednego z pierwszych stowarzyszeń nauczycielskich w III Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie powstało w 1993r., a więc w 2023 roku obchodzi 30-lecie swego istnienia.

Publikacja utrwala wspomnienia o nauczycielach języka polskiego, którzy w tamtych czasach bezinteresownie, z zapałem,  dużym zaangażowaniem, dumą, kosztem czasu przeznaczonego dla rodziny, zrzeszali się w stowarzyszeniu, aby podnosić własne kwalifikacje, dzielić się doświadczeniem metodycznym, zmieniać prawo oświatowe, a przede wszystkim chcieli być ze sobą i czerpać od siebie nawzajem dobrą energię. Przy opracowaniu  historii SNaPu zostały wykorzystane historyczne materiały, systematycznie przechowywane od 30 lat; protokoły, regulaminy, programy konferencji, kursów, warsztatów, konkursów, krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, listy do urzędników państwowych, a także korespondencja nauczycieli ze SNaPem, zdjęcia  itp.

W publikacji znajdą Państwo nie tylko informacje o naszych działaniach, ale także sentymentalne wspomnienia członków stowarzyszenia. Poznają Państwo sylwetki przewodniczących Zarządu Głównego, Oddziałów, Księgowych, a także Sylwetki Naukowej Elity Dydaktycznej.

Tworzyliśmy programy nauczania, plany metodyczne, podręczniki. Na uwagę zasługuje to, że nikt nam nie przeszkadzał. Nasze oddolne działania wspierał resort oświatowy, wydawnictwa, profesorowie i wszyscy ludzie, którym leżało na sercu dobro dzieci i młodzieży. 

Książka ,,Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Historia i współczesność” jest pierwszym zrealizowanym projektem  dla uczczenia 30-lecia SNaPu.

Dziękujemy  wszystkim  pracownikom ze struktur rządowych i pozarządowych, którzy współpracowali z nami  przez 30 lat.

Dziękujemy najgoręcej Koleżankom i Kolegom z Zarządu Głównego, Oddziałów, kolejnym Przewodniczącym, Księgowym za heroiczną, piękną, skuteczną pracę społeczną.

O kolejnych działaniach związanych z jubileuszem będzie informował Zarząd Główny.

Maria Gudro-Homicka

,,Pan Tadeusz” - media pamięci Andrzeja Waśki dyskusja panelowa

Maria Gudro-Homicka

W dniu 26 listopada 2022r. w godzinach 11.00-12,30, w ramach Targów Książki historycznej, w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego odbyła się dyskusja panelowa o książce prof. Andrzeja Waśki pt. ,,Pan Tadeusz – media pamięci”.
W dyskusji pod tytułem: ,,Pan Tadeusz – między dawnymi a młodszymi laty” udział wzięli: prof. Andrzej Waśko, autor książki, prof. Ewa Hoffman-Piotrowska (UW) i prof. Ewa Szczeglacka – Pawłowska (UKSW). Dyskusję prowadził redaktor Wacława Holewiński.
Uczestnikami spotkania byli nauczyciele akademiccy - poloniści i historycy, nauczyciele praktycy, przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.
Dyskusję otworzył pan Wacław Holewiński, który zaprosił Autora, p. Prof. Andrzeja Waśko do przedstawienia książki. Jako pierwsza zabrała głos prof. Ewa Hoffman, która zwróciła uwagę na otwartość semantyczną dzieła i zadała pytanie, czy to było zamierzone przez Adama Mickiewicza. W odpowiedzi prof. A. Waśko zwrócił uwagę, że dzieło dojrzewa z czytelnikiem, zawsze będzie twórcze, wpisuje się w niekończące się debaty, to nie są tylko słowa tekstu. Kolejne pytanie do Autora dotyczyło tytułu książki, dlaczego podtytuł brzmi: media pamięci?, W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Autor wybrał 20 rekwizytów, w tym pieśni ludowe, anegdoty, wypowiedzi bohaterów, mówiących różnymi językami, np.: Telimena - językiem oświecenia, ksiądz Robak- językiem baroku.

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Wyborcze 10 grudnia 2022r. o godz. 11:00

UWAGA! Nowy termin i godzina Walnego Zgromadzenia!
Zapraszamy 10 grudnia 2022 o godz. 11:00

Zaproszenie

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Zarząd Główny zaprasza na Walne Zgromadzenie Wyborcze 10 grudnia 2022r. o godz. 11:00 w MSCD-nie przy ul. Świętojerskiej w Warszawie.

W Zgromadzeniu wezmą udział członkowie z Oddziałów SNaPu, członkowie z Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz księgowa Anna Klimek.

Koleżanki, Koledzy, prosimy bardzo o obecność, aby dokonać wyboru nowych władz- Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, udzielić absolutorium ustępującemu ZG i KR oraz zatwierdzić uchwały. Nowy Zarząd Główny przedstawi propozycję planu pracy na kolejny rok.

Prosimy przedstawicieli Oddziałów, ZG o przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz księgową i KR o przedstawienie sprawozdania finansowego.

Przebieg zebrania wyborczego został przesłany wcześniej do zapoznania.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

W imieniu Zarządu Głównego SNaPu
dr Jarosław Wowak
Przewodniczący ZG

 

Kobiety – wojowniczki, indywidualistki, filantropki, partnerki refleksja pokonferencyjna

Kobiety – wojowniczki, indywidualistki, filantropki, partnerki

W ubiegłą sobotę, 22 października 2022r., w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja W roku romantyzmu oraz słynnych kobiet.

Celem spotkania było upamiętnienie twórczości pisarzy romantyzmu oraz kobiet-Polek, które zapisały się w pamięci Polaków swoją działalnością literacką i naukową. Podczas wystąpień wybitnych wykładowców usłyszeliśmy o niezwykłości romantyzmu, o tym, jak ta epoka wpłynęła na rozwój literatury oraz postrzeganie otaczającego świata. Przypomniano jej uwarunkowania kulturowe. Niezwykle ciekawie zostały zestawione ze sobą tzw. literackie wzorce kobiecości. Można było poddać refleksji myśl dotyczącą roli kobiet w tekstach literackich i dojść do wniosku, że ich obecność w kulturze jest niezbędna. Podczas analizy dokonań Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki, nasuwał się jeden wniosek: to kobieta silna, wytrwała w swoich przekonaniach, obdarzona niecodzienną inteligencją i życiową zaradnością. W świecie nauki, który był w jej czasach zdominowany przez mężczyzn, niełatwo było zaistnieć, jednak ta wytrwałość pozwoliła Skłodowskiej na zdobycie dwóch Nagród Nobla i zapisanie się na kartach historii.

Tematyka konferencji udowodniła, że kobiety są obecne w świecie filmu, literatury, sztuki. Są niezależne, stanowią podporę mężczyzn, potrafią decydować o samych sobie, własnej drodze zawodowej i życiowej.

To piękne, wzruszające, o wysokim poziomie merytorycznym spotkanie, uświadomiło 90 –osobowej grupie Polonistów z Polski, że warto podkreślać dokonania kobiet, mówić i pisać o nich, inspirować do ich naśladowania. Dodatkowo Poloniści zwiedzili Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, jedyne na świecie biograficzne muzeum Noblistki.

Dziękujemy wszystkim Wykładowcom, uczestnikom konferencji, wydawnictwom pedagogicznym,  a także organizatorom przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania przekazujemy panu Jarosławowi Zaroniowi, dyrektorowi MSCDNu za udział w współorganizacji konferencji.

Marta Mirgos

 

Marta Choroszczyńska list na konferencję

Jezierzany , 22 października 2022r.

Szanowni Państwo zgromadzeni na konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów W roku romantyzmu oraz słynnych kobiet.

Koleżanki i Koledzy…  nie mogę być z Wami, więc napisałam kilka zdań. Jest mi ogromnie miło odebrać, dzięki uprzejmości Iwony,  publikację Wydawnictwa  Difin sp. z o.o. w Warszawie pod tytułem „Retoryka. Zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne.” Publikacja ta jest  zbiorowym wysiłkiem kilkunastu nauczycielek i nauczycieli praktyków ze wszystkich poziomów edukacyjnych i dzięki temu jest bardzo interesująca i bogata w treści metodyczne. Nad systematycznym procesem twórczym autorek i autorów czuwała Marysia Gudro – Homicka – honorowa przewodnicząca Stowarzyszenia, która zachęcała, motywowała i ambitnie parła do celu, czyli do wydania naszych szkiców metodycznych. Wiem, że motto, którym się kierowała brzmi: Jeśli plan nie działa, zmień plan, ale nigdy cel, toteż Jej wysiłki zostały zwieńczone sukcesem. Dziękuję Wam za to, dziękuję także pani dyrektor Wydawnictwa Difin – Izabeli Babul, bez której życzliwego wsparcia książka zapewne nie ukazałaby się na rynku oświatowym.

 Jest mi ogromnie miło, że znalazłam się wśród tak znamienitych osób – autorów poszczególnych artykułów. Mam nadzieję, że publikacja znajdzie zainteresowanych tą tematyką, a retoryka wróci na lekcje nie tylko języka polskiego.

Kończę, podsyłając Wam  przesłanie: Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie i to niepostrzeżenie.

Pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji i życzę dziś interesujących wystąpień (a tak się zapowiadają) i  owocnych obrad.

Pozostaję z szacunkiem i sympatią – Marta Choroszczyńska - emerytowana nauczycielka języka polskiego i wieloletnia członkini SNaPu.

Strategie kobiecości w literaturze Profesor oświaty Antoni Buchała

Mówi się, że kobiety są traktowane w literaturze drugorzędnie, że stanowią tło dla bohaterów męskich. Jest w tym na pewno dużo prawdy i może tym bardziej warto się bliżej przyjrzeć się kobietom, aby zweryfikować ten pogląd i aby dookreślić, jaką naprawdę rolę zaplanowali dla kobiecych bohaterek pisarze – i pisarki.

W moim wystąpieniu zajmę się bohaterkami szkolnych lektur, więc trudno się spodziewać, żebym powiedział coś nowego, ale skoro nauczyciele o nich rozmawiają z uczniami na lekcjach, to uważam, że warto to spojrzenie odświeżyć. A na pewno warto poświęcić im trochę więcej miejsca na lekcjach, niż dotychczas. Albo zrobić powtórkę i pokazać je razem; wtedy, przez porównanie, łatwo będzie wykazać ich cechy indywidualne.

Wzorce kobiecości czy strategie kobiecości? Wzorzec to model statyczny, a strategia zawiera element dynamiczny, a właściwie sprawczy – i on będzie mnie interesował.

Strategia pierwsza - jestem kobietą: Zosia i Telimena, czyli między podrzędnością

i dominacją

Pod koniec akcji Pana Tadeusza, w dniu ślubu Tadeusz odsłania swój stosunek do Zosi i swoje rozumienie miłości: pyta przyszłą małżonkę, czy nie będzie miała nic przeciwko uwolnieniu włościan z pańszczyzny w ich majątku. Świadczy to o jego szacunku dla Zosi i o gotowości liczenia się z jej zdaniem w sprawach istotnych dla ich małżeństwa. Zosia zgadza się; co więcej – twierdzi, że

Jeśli włość uwalniając zostaniesz uboższy,

To, Tadeuszu, będziesz sercu memu droższy.

Zosia jest skromna i cieszy się, że będzie mogła wspomóc ubogich, nawet za cenę rezygnacji z części swojej zamożności.

Jej odpowiedź zawiera jeszcze jedno interesujące z punktu widzenia niniejszego wykładu sformułowanie. Na pytanie Tadeusza odpowiada:

Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie,

Wszakże pan będziesz mężem; ja do rady młoda,

Co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda!

Czytaj więcej

"Retoryka, zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” zapowiedź książki

Maria Gudro-Homicka
Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Książkę kierujemy do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, polonistów, nauczycieli innych przedmiotów, uczących na  wszystkich etapach kształcenia, do pedagogów, psychologów szkolnych, uczących w szkołach publicznych, społecznych, specjalnych, którzy w pracy z dziećmi/młodzieżą dbają o poprawność, etykę i kulturę języka ojczystego, zwłaszcza mówionego. Kierujemy też do studentów pedagogiki. Odchodząc od encyklopedycznego przekazywania wiedzy na rzecz twórczego rozwiązywania problemów, nauczyciele muszą podjąć trud kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak- mówienia, słuchania, czytania, pisania, logicznego myślenia, analizowania, argumentowania, wnioskowania, kultury wypowiedzi publicznej oraz współpracy w grupie. Zwracamy się do nauczycieli, którzy dążą do holistycznego rozwoju osobowości uczniów, pragną wychować człowieka kulturalnego, twórczego, myślącego, przedsiębiorczego, a jednocześnie wrażliwego i tolerancyjnego, mówiącego piękną poprawną polszczyzną.

Czytaj więcej

W roku romantyzmu i słynnych kobiet konferencja

Szanowni Państwo,
nauczyciele poloniści, humaniści uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

zapraszamy na ogólnopolską konferencję Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów organizowaną wspólnie z  Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

W roku romantyzmu i słynnych kobiet

Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarzy romantyzmu oraz kobiet-Polek, które zapisały się w pamięci Polaków swoją działalnością literacka i naukową w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i matury 2023 r., doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o ważnych postaciach, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej.

Zobacz także:

Recenzja książki „O wychowaniu” Bogusława Homickiego

Obecne czasy obfitują w intensywne dyskusje dotyczące metod oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież. Jednak można zauważyć następujący paradoks: im więcej się o tym mówi, tym częściej twierdzi się wręcz, że dorośli powinni zrezygnować ze świadomego kształtowania zachowań dzieci i młodzieży; że każde dziecko powinno korzystać z daleko posuniętej autonomii. Zresztą wiele ze współczesnych systemów wychowawczych w teorii mówi o konieczności wychowania (lub raczej: o konieczności stworzenia dzieciom „warunków do samowychowania”), a w praktyce abdykuje z jakichkolwiek prób wpłynięcia na ich zachowania, koncentrując się na zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa, bo ostatecznie tylko z tego jest rozliczana przez instytucje nadzorcze.

Książka Bogusława Homickiego precyzyjnie charakteryzuje wyżej przedstawiony, aktualny stan wychowawczy obserwowany w życiu publicznym, i trafnie identyfikuje jego genezę, upatrując ją w błędnych teoriach oraz wychowawczych zaniedbaniach. Autor nie poprzestaje jednak na krytyce: zasadniczą częścią jego książki jest syntetyczne przedstawienie dorobku Kazimierza Lisieckiego - „Dziadka”, uznanego i szanowanego warszawianina, zasłużonego wychowawcy kilku pokoleń dzieci i młodzieży, jednego z prekursorów pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej w Polsce. Bogusław Homicki, jako wdzięczny wychowanek, rekonstruuje teoretyczne zasady i podaje przykłady ich stosowania w praktyce. Barwne przykłady sytuacji i zachowań, żywe postacie i osobiste świadectwo to niezaprzeczalny atut książki, która dzięki temu nie jest kolejnym teoretycznym podręcznikiem teorii wychowania, tylko praktycznym przewodnikiem, z którego mogą korzystać współcześni wychowawcy, pedagodzy, a nawet (może szczególnie!) rodzice; ogólnie wszyscy ci, którym bliska jest idea odpowiedzialnego wychowania młodego pokolenia.

Czytaj więcej

Nasza Epopeja Ogólnopolski projekt edukacyjny

„Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza,”
krok młodych w kierunku Pana Tadeusza.

Projekt edukacyjny Nasza Epopeja to propozycja działań badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli,
rodziców, wychowawców, pedagogów oraz Polaków mieszkających w kraju i za granicą, którzy upatrują możliwość rozwoju
mowy dzieci i młodzieży na podstawie piękna strof Pana Tadeusza, począwszy od przedszkola na wszystkich etapach edukacji.

Inicjatorem, organizatorem projektu jest Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego oraz współpracujący
z pracownią nauczyciele, trenerzy systemu Edukacja przez ruch.

1. Cel główny projektu.

Upowszechnienie znaczenia epopei narodowej jako współczesnego narzędzia rozwoju językowego, formacji
intelektualnej i duchowej człowieka XXI wieku.

2. Założenia ogólne edukacyjnego projektu Nasza Epopeja:

- opracowanie koncepcji przybliżania społeczeństwu wartości Pana Tadeusza dla rozwoju dzieci i młodzieży poprzez
nowoczesne formy pracy z wybranymi fragmentami epopei;
- stworzenie nowej strategii pracy z najważniejszą dla naszego narodu lekturą;
- przygotowanie i przeprowadzenie kilkuletniej kampanii społecznej na rzecz czytania Pana Tadeusza nie tylko
podczas zajęć szkolnych;
- przełamanie stereotypu myślenia o języku Pana Tadeusza jako zbiorze form językowych niezrozumiałych
dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

„Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” recenzja Elżbiety Tomińskiej

Praca zbiorowa Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne według pomysłu i koncepcji Marii Gudro-Homickiej i pod jej redakcją powstała pod egidą Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Tworzy ją ponad dwadzieścia różnych w formie ( od wykładu akademickiego,  poprzez propozycje ćwiczeń praktycznych do gotowych scenariuszy lekcji ) wypowiedzi nauczycieli praktyków na temat miejsca retoryki w praktyce szkolnej na różnych poziomach kształcenia – od przedszkola po studia. Do równie szerokiego grona adresowana jest omawiana publikacja.

Zaprezentowane materiały odnoszą się do czterech poziomów kształcenia: nauczania przedszkolnego i  wczesnoszkolnego ( klasy I – III ), klas IV – VIII szkoły podstawowej, kształcenia w szkole ponadpodstawowej  oraz  na poziomie akademickim i tak też zostały zgrupowane. Jak zostało napisane we wstępie: „ Książkę adresujemy do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów, psychologów szkolnych uczących w szkołach publicznych, społecznych, specjalnych, którzy w pracy z dziećmi / młodzieżą dbają o poprawność, etykę i kulturę języka ojczystego, zwłaszcza mówionego”. 

Całość otwiera wykład akademicki dr Iwony Artowicz-Skowrońskiej. W końcowej części książki zamieszczono almanach  uczniowskich prac  powstałych jako rezultat zaproponowanych ćwiczeń z retoryki stosowanej oraz notki o autorach zaprezentowanych materiałów.

Czytaj więcej

„Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” recenzja Kamili Nawrot

Jeśli mielibyśmy wyobrazić sobie koniec edukacji, to bez wątpienia byłby to koniec relacji słowa w dialogu nauczyciel-uczeń. 

Dwa lata zdalnego nauczania naruszyły naturalny sposób komunikowania w procesie edukacji. W obliczu społecznego kryzysu odpowiedzialności za słowo publikacja „Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” pod redakcją Marii Gudro-Homickiej jest wyrazem odpowiedzialności zawodowej i patriotycznej za język ojczysty oraz jakość uczenia.  Jej autorzy należą do Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów SNaP i jako eksperci naukowi, doradcy metodyczni, praktykujący nauczyciele języka polskiego jednym głosem przypominają o potrzebie wdrażania funkcjonalnej retoryki w procesie edukacji oraz profilaktyki, w wychowaniu dzieci i młodzieży. Piszą o własnych pomysłach usprawniających komunikację i retorykę dzieci przedszkolnych czy uczniów na kolejnych etapach kształcenia.

 Czytelnik ma możliwość zainspirowania się konkretnymi scenariuszami lekcji, opracowaniami lektur z wykorzystaniem ćwiczeń językowych, retoryki stosowanej i licznymi pomysłami na rozwijanie mowy uczniów. Autorzy szkiców przeprowadzają czytelnika przez dzieje retoryki, utrwalają kompozycyjny układ mowy retorycznej. Nauczyciel z publikacji dowie się również, jak budować własny portret mówcy i jak skomunikować w tym celu ciało-oddech-słowo.

„Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” pod red. Marii Gudro-Homickiej jest doskonałym kompendium wiedzy i przykładów metodycznych dla każdego nauczyciela. Bo przecież każdy chce z założenia dobrze uczyć i wychowywać. A język, który jest do tego narzędziem podstawowym, kreuje rzeczywistość edukacyjną opartą na wartościach dobra i piękna.

Kamila Nawrot – nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny MODN w Ełku, pedagog szkolny, socjoterapeuta i mediator

20. rocznica śmierci prof. zw. dra hab. Ryszarda Więckowskiego

"Każda, ludzka działalność ma charakter sensowny, ma określone znaczenie dla podmiotu działającego. Formą istnienia dziecka w młodszym wieku szkolnym jest aktywność. Aktywność zaś jest jego naturalną skłonnością, istotą".

Dzieko "istotę swoją urzeczywistnia w swojej twórczości dziecięcej, czyli w wychodzeniu poza dostarczone informacje".

"Swoistą formą układania się dziecka ze światem czy też otaczającą go rzeczywiścością społeczno-przyrodniczą jest system znaków mających dlań określone znaczenie".

22 marca 2022 roku minie dwudziesta rocznica śmierci twórcy pedagogiki oczekiwań dziecka prof. zw. dra hab. Ryszarda Więckowskiego

Lekcja z balladą ogólnopolski konkurs

Drodzy Nauczyciele Poloniści

W związku ze zbliżającą się 200. setną rocznicą wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Zarząd Główny organizuje dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Konkurs "Lekcja z balladą", który odbędzie się w 2022r.

Zbiór ballad napisanych w latach 1819-1821, wydanych w 1822 roku w Wilnie, w I tomie poezji, uważany był za początek rozwoju gatunku literackiego - ballady w literaturze polskiej i ogłoszony manifestem polskiego romantyzmu.
"Ballady i romanse" odwołują się do ludowych wierzeń, są opowieścią o niezwykłym świecie wyobraźni młodego poety, który z uwagą i ogromnym zainteresowaniem obserwował życie ludzi w okolicach Wilna. Utwory te sięgają do ludowych korzeni – legend, baśni, pieśni, ale stanowią już samodzielny gatunek literacki, przepojony polskim podejściem do prawdy, szacunku, miłości, romantycznego widzenia winy i kary.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przywrócenie miejsca balladom w zestawie lektur szkolnych i we własnym warsztacie pracy na każdym etapie kształcenia.

Prezydent RP, Andrzej Duda, ogłosił "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza lekturą 11. Narodowego Czytania w 2022 roku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem Konkursu i udziału w nim.

Konkurs został objęty patronatem przez: Albinę Łubian, Burmistrz Miasta i Gminy w Pilawie, Oddział Warszawski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dra Jarosława Zaronia, dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Muzeum Duszy…

6 listopada 2021r., tuż po zakończeniu zebrania Zarządu Głównego SNaPu w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, członkowie SNaPu wybrali się z Bożenką Czarnecką –Akus, organizatorką spotkania do położonego nieopodal Muzeum Diecezjalnego. 

Od samego początku dało się wyczuć niesamowitą aurę tego miejsca. Cisza przerywana głosem pieśni mnichów. Skrzypiąca podłoga, subtelne i nastrojowe oświetlenia ponadczasowych i bezcennych dzieł sztuki. Refleksja przy każdym z nich.  

Czytaj więcej

Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu wojewódzki konkurs teatralny

Konkurs Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu jest konkursem artystycznym, organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Libiążu. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz polskim romantyzmie w związku z 200. rocznicą wydania Ballad i romansów, poprzez przedstawienia teatralne zainspirowane biografią i dziełami Wieszcza.

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty

Partnerzy Konkursu:
Fundacja im. Maurycego Mochnackiego
Teatr „Groteska” w Krakowie

Zobacz regulamin konkursu

Wybory Zarządu Oddziału SNaPu w Szczecinie

25 października 2021r. odbyło się walne zebranie członków szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Wzięło w nim udział 13 członków (oddział liczy 16 członków, quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, wynoszące 9 członków, zostało przekroczone).

Zebranie przeprowadzono zdalnie, było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności i finansowe. Otrzymał absolutorium.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (z zachowaniem jego tajności) wybrano nowy zarząd. Oto jego skład:

Małgorzata Roszak - przewodnicząca

Urszula Adamczyk - zastępca

Izabela Lityńska - skarbnik

Klaudia Szostak - sekretarz

Anna Kondracka - Zielińska- członek

Komisja Rewizyjna:

Anna Parchimowicz - przewodnicząca

Beata Pachlowska - sekretarz

Lidia Wasilewska - członek

Protokołowała Klaudia Szostak

"Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy" Stefan Żeromski

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina - takim miejscem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie, od wielu lat kształcąca i wychowująca nowe pokolenia pilawian, pielęgnująca najbardziej wartościowe tradycje, integrująca społeczność lokalną. W moim sercu zostanie ona na zawsze, a także ludzie, z którymi dane mi było spędzić piękne lata życia. Dn. 22.10.2021 r. w Miejsko-gminnym Ośrodku Kultury (MGOK-u) w Pilawie, z inicjatywy Agnieszki Bylinki i Pauliny Kurach z biblioteki miejskiej oraz Pani Marii Gudro-Homickiej, odbyło się spotkanie promujące wydanie książki przybliżającej historię pilawskiej szkoły, które zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Pani Albina Łubian, dyrektor MGOK-u, Sylwia Zakrzewska, byli i obecni dyrektorzy placówki, nauczyciele, absolwenci, współautorzy publikacji, mieszkańcy. 

Pani Burmistrz wyraziła swój podziw dla pracy Pani Marii Gudro-Homickiej nad publikacją, zauważając jej ogromne zaangażowanie, skrupulatność i znajomość tematu. 

Wszyscy z przyjemnością słuchali pięknej historii powstania Pilawy, opowieści o trudnych czasach i niezmordowanych ludziach, którzy tworzyli to miasto i wpływali na jego rozwój. Pani Maria Gudro-Homicka ze wzruszeniem przedstawiła także dzieje szkoły od 1905 roku, do której uczęszczała jako uczennica i nauczycielka.

Czytaj więcej

Nie pytaj, co Pilawa może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Pilawy

Parafrazując słowa Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, Prezydenta Ameryki, warto zauważyć, że i w Polsce do dziś można spotkać ludzi, którzy kochają swoją małą ojczyznę i w różny sposób od lat sławią jej imię.

W piątek 22 października 2021r., w pilawskim MGOKu, miało miejsce ciekawe spotkanie, poświęcone promocji wydanej w roku 2020 książki, "Szkoła w Pilawie” o stuletniej pilawskiej szkole podstawowej. Książka, a właściwie piękny album, został wydany w formacie A4, w twardej oprawie i na papierze kredowym. Autorką tego wydawnictwa jest pani Maria Gudro-Homicka, pilawianka, uczennica i nauczycielka Szkoły Podstawowej w Pilawie, inicjatorka wielu inicjatyw kulturalnych, krzewiących historię , tradycje, język polski, pamięć o założycielach Kolonii Pilawa w XIX wieku i o wielu wspaniałych mieszkańcach miasteczka.

Sam album oprócz podstawowych informacji i kalendarium o szkole, zawiera ogrom informacji historycznych o samej Pilawie, o jej założycielach w czasach Królestwa Kongresowego, kiedy Polski nie było na mapie. Dosyć szczegółowo przedstawia historię szkoły, której początki notowane są już w 1905r. Na uwagę zasługuje to, że Autorka nie skupia się tylko na faktach, ale z sympatią i w barwny sposób przedstawia ludzi, którzy mieszkali, pracowali dla Pilawy, zaangażowanych społeczników, włodarzy, dzięki którym miasteczko rozwijało się i rozwija w szybkim tempie.

Szczególnie wzruszającą częścią publikacji jest część wspomnieniowa, w której wielu absolwentów i nauczycieli umieściło swoje wspomnienia.
Podczas spotkania słowo wstępne wygłosiła Pani Burmistrz, Albina Łubian, doceniając fakt powstania tego wydawnictwa, które będzie stanowiło dokument dla przyszłych pokoleń pilawian. Przez następne ponad 45 minut autorka książki, Maria Gudro-Homicka, licznie przybyłym uczestnikom spotkania, przybliżyła historię Pilawy i szkoły.

Spotkanie trwało do późnego wieczora a uczestnicy przy kawie lub herbatce snuli wspomnienia o szkole i minionym czasie.
Bogusław Homicki

"Lublin jakiego nie znacie" Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego

8 października 2021 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego odbyła się uroczysta, jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego inaugurująca obchody 25 – lecia istnienia tegoż oddziału. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Pan Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego i Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty. Gospodarzem imprezy oraz również Honorowym Patronem był Pan Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Uroczystość prowadzili członkowie SNaP-u, Pani Dorota Jaśkowska i Pan Arkadiusz Kuciński. Jako pierwszy zabrał  głos gospodarz imprezy Pan Tadeusz Sławecki – dyrektor biblioteki, a następnie Pani Anna Zielińska - obecna przewodnicząca stowarzyszenia, która powitała wszystkich uczestników i zaprosiła do obejrzenia krótkiego filmu o historii lubelskiego SNaP-u.

Podczas części oficjalnej wręczono odznaki, medale i nagrody osobom zasłużonym dla lubelskiej oświaty, które od wielu lat pracują wolontariacko na rzecz uczniów i nauczycieli nie tylko Lubelszczyzny, ale i całego kraju. Stowarzyszenie bowiem jest organizatorem ogólnopolskich konkursów i konferencji promujących piękno, bogactwo i kulturę ojczystego języka oraz Lublin i województwo lubelskie jako źródło wielotematycznych inspiracji.

Pan Eugeniusz Pelak – wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie odznaczył honorową odznaką Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Panią Ewę Grodecką, Panią Ewę Janiszewską oraz Panią Annę Zielińską.

Następnie Pan wicekurator w dowód uznania umiejętności pedagogicznych oraz za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej wręczył Pani Annie Zielińskiej – obecnej przewodniczącej SNaP – u oraz doradcy metodycznemu Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Zobacz także galerię zdjęć z obchodów.

Czytaj więcej

LUBLIN JAKIEGO NIE ZNACIE! 25 lat Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego

Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy SNaPowicze!
Przesyłam jeszcze nieoficjalny (bez patronów) program uroczystości - obchodów naszego jubileuszu.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich oddziałów, by wspólnie poświętować i przy okazji przyjrzeć się Lublinowi ze strony ciut tajemniczej, mało znanej...
Liczymy na Waszą obecność i mamy nadzieję, że wspólne spotkanie zaowocuje nowymi znajomościami, pomysłami i zainspiruje nas wszystkich do działania.
Przesyłajcie info dalej, do znajomych Polonistów. Powiem tyle: Warto tym razem nie przegapić Lublina!

Z serdecznością
Ania Zielińska
tel. 604177462

Czytaj więcej

Z cyklu: Małe Ojczyzny

"Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie,
Pytaj, co ty możesz zrobić dla swego kraju"
John Fitzgerald Kennedy

W dniu 17 czerwca 2021r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu "Kocham Cię, Pilawo", zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Pilawie, pod patronatem Burmistrz Miasta i Gminy w Pilawie. Do Konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych z  miasta i gminy. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o mieście i gminie Pilawa w oryginalnych pracach literackich, które mają się odznaczać  bogatą polszczyzną i niebanalnym spojrzeniem na naszą małą ojczyznę od 1929 roku do chwili obecnej. Konkurs trwa już 11 lat. W tym roku uczniowie napisali prace literackie, wybierając jeden z tematów: Klasy 5-6 : Kartka z pamiętnika ze wspomnieniami o szkole, List przodka z XIX wieku do współczesnego potomka.

W klasach 7-8: Pilawa za 100 lat-opowiadanie literackie z dialogiem, Bolesław Wójcik, bohater narodowy z mojej małej ojczyzny. 

Uczniowie napisali interesujące prace, w których wyrazili swoje emocje i przedstawili wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Pilawy i okolic. Zaprezentowali też swój talent polonistyczny i językowy.

Ogromne podziękowania przesyłamy uczniom, rodzicom, nauczycielom za zainteresowanie Konkursem, za umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy o Pilawie, szczególnie w czasach pandemii podczas zdalnego nauczania. Zdobywanie wiedzy o małej ojczyźnie jest ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym, społecznym, intelektualnym, moralnym dziecka i dorosłego człowieka.

Z przykrością stwierdzamy, że nie wszystkie szkoły wzięły udział w Konkursie.

Podziękowania i ogromną wdzięczność przekazujemy nauczycielom emerytom za pomysł, opracowywanie regulaminu oraz sprawdzanie prac uczniów - Marii Gudro-Homickiej, Henryce Wiechetek, Barbarze Skierkowskiej.

Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się  podczas Dni Pilawy 27 czerwca o godz. 16.30 w MGOK w Pilawie. 

Maria Gudro-Homicka

Historia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów opinia o publikacji

Teresa Kosyra-Cieślak
Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny, konsultant LSCDN, autorka publikacji metodycznych

Historia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów napisana przez Marię Gudro-Homicką to lektura dla każdego polonisty, a nawet dla każdego nauczyciela; nie tylko tych, którzy są lub byli członkami Stowarzyszenia. Spisane z benedyktyńską cierpliwością przedsięwzięcia, projekty, wycieczki, wyjazdy studyjne, konferencje, warsztaty i inne wydarzenia, zebrane dokumenty i zdjęcia – to historia ostatnich bez mała 30 lat polskiej edukacji, w której każdy, kto zetknął się ze szkołą, odnajdzie cząstkę siebie. Jakkolwiek publikacja pełna jest osobistych wspomnień i emocji (które czynią ją żywą i barwną) i w jakimś stopniu jest historią własną grupy osób szczególnie zaangażowanych w powstanie i funkcjonowanie SNaP-u, to przecież owa płaszczyzna osobista wpisana jest w szeroki kontekst przemian szkoły i społeczeństwa ostatnich trzech dekad.

Historia ta zaczyna się z początkiem lat dziewięćdziesiątych, kiedy to, jak pisze Autorka, istniał jeden uniwersalny program nauczania języka polskiego i cztery „okresy” roku szkolnego, po których należało raportować stopień realizacji owego programu. Wówczas, na kursie dramy w warszawskim Teatrze Ochoty, spotkały się inicjatorki przyszłego Stowarzyszenia: Maria Gudro i Marta Sobocińska. Sama idea, aby uczyć języka polskiego metodą dramy, była na owe czasy wręcz awangardowa. Ci, którzy wówczas zajmowali się szkołą i edukacją, pamiętają, że dopiero zaczynał się oddolny ruch zmierzający do poprawy jakości nauczania, zmian relacji między uczeniem się i „nauczaniem”, poszukiwania nowych, alternatywnych metod pracy  z uczniem i sposobów jego oceniania. Inicjatywa stworzenia wśród nauczycieli polonistów społecznej organizacji, która konsolidowałaby ich twórcze pomysły, pracę i zapał, spotkała się z zainteresowaniem wielu osób. Wkrótce wyłoniła się grupa pasjonatek i pasjonatów, których działalność zataczała stopniowo coraz szersze kręgi.

Czytaj więcej