Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości konferencja

Szanowni Państwo, nauczyciele poloniści, humaniści uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych, bibliotekarze, kuratorzy, konsultanci, metodycy, zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości

Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarza – emigranta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w setną rocznicę urodzin (1919-2000), prezentacja twórczości pisarza, a także doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o cierpieniu, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej.

Program konferencji:

  1. Współczesne relacje społeczeństw uwikłanych w dawne, lecz nieprzedawnione cierpienie.
  2. Poza nieubłaganą logiką ideologii - o Gustawie Herlingu-Grudzińskim.
  3. Jak uczyć i mówić o cierpieniu w XXI wieku.
  4. Etyka dialogu w różnych sytuacjach społecznych.
  5. Między patriotyzmem i zdradą. Hans von Herwarth i jego dylematy moralne.
  6. Wartości i etyka w literaturze, prezentacja lektury maturalnej (Madame - A. Libera).
  7. Dylematy moralne współczesnego człowieka wg Szymona Hołowni.
  8. Nowa podstawa programowa a nowa matura - refleksje polonisty.
  9. Wywózki, łagry, Katyń - spektakl teatralny poświęcony historii sowieckiej zbrodni przeciwko ludzkości - Teatr Oratorium.

Adresaci: nauczyciele poloniści, nauczyciele wiedzy o kulturze, humaniści, bibliotekarze członkowie SNaP-u
Liczba godzin: 9
Termin: 23 marca 2019 r. (sobota) 9.30- 17.30
Miejsce:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Józefa Poniatowskiego 10,
05-400 Otwock, tel. 22 779 33 57.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu: polski.snap@wp.pl

Opłata konferencyjna na konto SNaP - 30 zł

nr konta: 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250
Warszawa, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa
z dopiskiem – opłata konferencyjna

Formularz zgłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów: www.snap.edu.pl, Wypełnione zgłoszenia proszę przesłać elektronicznie na adres: polski.snap@wp.pl do 15 marca 2019 r.

Prowadzący: przedstawiciele świata kultury i nauki, nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych i podstawowych, członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, nauczyciele konsultanci systemu doskonalenia nauczycieli.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz:

Czytaj więcej

Konkurs ortograficzny w Strzelinie

Ostatni już - XIII Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów powiatu strzelińskiego - zorganizowany przez koło strzelińsko-wrocławskie Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów (SNaP) „świętowaliśmy” 11 grudnia 2018 roku. Konkurs odbył się w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego SLAVIA w Strzelinie.

Fragment prozy J. Andrzejewskiego okazał się nie najłatwiejszym. Spośród 17 uczestników wybrano 4 laureatów. Otrzymali oni piękne nagrody książkowe, ufundowane przez p. Dorotę Pawnuk - Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

Wykład o zmianach na przestrzeni wieków w polskiej ortografii wygłosiła p. Dorota Bator (SNaP).

Szkoda, że „ostatni”.

IV UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓW I BIBLIOTEKARZY

23 listopada 2018 r. odbył się IV uroczysty kongres polonistów i bibliotekarzy pn. „Nowa adaptacja narzędzi retorycznych w edukacji polonistycznej”. Powiązany był także z jubileuszem czasopisma „Polonistyka” (organizatorem i gospodarzem kongresu), czemu poświęcono panel dyskusyjny: „70 lat >Polonistyki< w kontekście doświadczeń praktyków i edukatorów”.

W trakcie kongresu wielu prelegentów odnosiło się do nowości: retoryki, która jest obecna w podstawie programowej języka polskiego obowiązującej od 2017 r. w szkole podstawowej, a także do nowoczesnych urządzeń elektronicznych, które mogą wzbogacić proces edukacyjny na lekcjach języka polskiego i innych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.

Przegląd niektórych tytułów wystąpień pokazuje różnorodność tematyki: Aplikacje mobilne i media społecznościowe jako narzędzie kształcenia funkcjonalnej komunikacji - Kamil Śliwowski, Kilka uwag na temat obywatelskości w edukacji – dr Michał Rusinek, Retoryczne sposoby na lekturę krok po kroku – Agata Zakrzewska-Okrojek, Tworzenie wypowiedzi własnej-skuteczne przygotowanie do egzaminów ustnych – dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Szkoła mówców - praktyczne zasady budowania i wygłaszania przemówień – Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk, Jak z wiadomości budować wiedzę, a z wiedzy – mądrość? Retoryczne sposoby na lekturowy kanon – Adam Brożek.

Swoją obecność w jubileuszowym IV Kongresie zaznaczyło też Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, które od lat współpracuje z czasopismem „Polonistyka”. Udział wzięli: Marta Choroszczyńska, Maria Gudro-Homicka, Wiesława Penc-Chmiel, Teresa Zawisza-Chlebowska, Jarosław Wowak. Dzięki wystąpieniu Marii Gudro-Homickiej zebrani mieli okazję dowiedzieć się o pracy stowarzyszenia i współpracy z ,,Polonistyką”.

Opracowała: Teresa Zawisza-Chlebowska

Publikacje Członków SNaP

Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej to zbiór inscenizacji teatralnych, oraz humorystycznych scenek. Wielką zaletą materiałów jest to, iż mogą być one realizowane podczas uroczystości szkolnych, imprez klasowych, godzin wychowawczych, interdyscyplinarnych projektów, zajęć języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, a nawet lekcji religii. Stanowią znakomitą pomoc dla opiekunów szkolnych kół teatralnych oraz nauczycieli realizujących innowacje pedagogiczne o charakterze dramowych eksperymentów. Wszystkie teksty posiadają lekki, finezyjny styl oraz głęboko humanistyczne przesłanie. Odwołują się do doświadczeń i obserwacji młodych ludzi, wykorzystują znane i lubiane motywy kulturowe.

Guślarz na fejsie to publikacja adresowana do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach VII–VIII szkoły podstawowej. Zawiera zadania, konspekty, projekty, scenariusze i karty pracy, które służą doskonaleniu umiejętności redagowania form wypowiedzi, analizie i interpretacji różnych tekstów kultury (literatura, ikonografia, muzyka) oraz funkcjonalnemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu świadomości językowej.

Czytaj więcej

W 78. rocznicę dobrowolnego wejścia rtm Witolda Pileckiego do ,,piekła na ziemi”

,,Pamięć o rtm. Witoldzie Pileckiego,  pomimo wielu działań podejmowanych przez komunistów, nie zaginęła, a wyznawane przez niego wartości nie zostały zapomniane. Walkę o jej przywracanie rodzina zaczęła już w 1957 roku”. (IPN)

Ale dopiero w wolnej Polsce rozpoczęły się systematyczne działania o przywrócenie pamięci o wielkim polskim bohaterze. Już w 1989 roku nadawano szkołom, ulicom, parkom  imię rtm. W. Pileckiego. Powstały pomniki, tablice na kościołach upamiętniające dokonania niezłomnego Polaka. 

22 września 2018r. w Otwocku odbyły się uroczystości ,,Żołnierz Niepodległej Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. Z inicjatywy Małgorzaty Kupiszewskiej, członkini krakowskiej Fundacji ,,Gdzie „ , a także członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, przy finansowym i organizacyjnym wsparciu władz i Rady Miasta Otwocka  nadano status Honorowego Obywatela Miasta Otwocka Zofii Pileckiej – Optułowicz i Andrzejowi Pileckiemu, dzieciom rtm. Witolda Pileckiego, skwerowi nadano imię Rotmistrza i odsłonięto pomnik rtm. Pileckiego, ufundowany przez Miasto Otwock.

Czytaj więcej